การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา (๖ กันยายน ๒๕๖๖)

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา (๖ กันยายน ๒๕๖๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 155 view
      เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม ๖ รายการในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๖ (๒) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๔ (๓) การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๖ (๔) การประชุมอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๖ (๕) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑๑ และ (๖) การประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
      การประชุมสุดยอดทั้ง ๖ รายการจัดขึ้นเพื่อทบทวนความร่วมมือภายใต้กรอบต่าง ๆ และกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือรูปธรรมภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ