ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (แบบไม่เป็นทางการ)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (แบบไม่เป็นทางการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 125 view
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (แบบไม่เป็นทางการ) ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
 
ปลัดศรัณย์ฯ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเป็นแกนกลาง, และปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก โดยยึดถือหลักการตาม ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) ผ่านกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา โดยเฉพาะการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ