นายกรัฐมนตรีเสนอผลักดันความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ระหว่างอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีเสนอผลักดันความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ระหว่างอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 1,082 view
      เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ได้แสดงความมุ่งมั่นของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก GCC โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสัมพันธ์ระดับประชาชน
 
      ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ระหว่างอาเซียน-GCC เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้วยการเจรจา FTA ระหว่างไทย-GCC และอาเซียน-GCC พร้อมสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนผ่านการจัดตั้ง ASEAN-GCC Business Forum เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระสีเขียวผ่านการเงินสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมสนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านกรอบการยกเว้นการตรวจลงตราและการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างสองภูมิภาค
 
      ผู้นำแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยนายกรัฐมนตรีเรียกร้องการยุติความรุนแรงและการโจมตีพลเรือนโดยทุกฝ่ายในทันที เรียกร้องให้ปล่อยตัวตัวประกันโดยไม่มีเงื่อนไขในทันที
 
      ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-GCC และยินดีต่อกรอบความร่วมมืออาเซียน-GCC ค.ศ. ๒๐๒๔-๒๐๒๘ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-GCC ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ