ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปราศรัย เกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม CSCAP Steering Committee ครั้งที่ 59 ที่กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปราศรัย เกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม CSCAP Steering Committee ครั้งที่ 59 ที่กรุงเทพฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2566

| 1,682 view

       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปราศรัยในเรื่องมุมมองไทยต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุมสมาคมความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP) Steering Committee) ครั้งที่ 59 ที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ

       ในห้วงการปราศรัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงภูมิทัศน์ความมั่นคงในภูมิภาคที่เปราะบางและขับเคลื่อนโดยภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวถึงประสบการณ์ของอาเซียนเป็นสำคัญ และเสนอแนะมาตรการส่งเสริมความเป็นแกนกลาง เอกภาพ และความเข้มแข็งของอาเซียน ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมุ่งส่งเสริมระบบพหุภาคีและภูมิภาคนิยม และใช้ประโยชน์สูงสุดจาก CSCAP ในการแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน

       CSCAP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยทำหน้าที่เป็น Track Two เพื่อส่งเสริมกรอบ Track One ของอาเซียน อาทิ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting- Plus: ADMM-Plus) และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกจาก 21 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแนวทางสู่การยกระดับความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาค ทั้งนี้ Steering Committee เป็นกลไกลสูงสุดของ CSCAP ประชุมปีละสองครั้งที่มาเลเซีย หรือตามคำเชิญโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยปัจจุบัน CSCAP ประเทศไทย มี ดร.สุจิต บุญบงการ เป็นนายกสมาคม และ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง เป็นกรรมการสมาคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ