ไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน Thailand promotes cooperation on Bio-Circular-Green Economy within ASEAN

ไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน Thailand promotes cooperation on Bio-Circular-Green Economy within ASEAN

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 1,205 view

(English Below)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ASEAN BCG Network และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ASEAN Bio-Circular-Green Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกว่า 150 คน

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับฟังการบรรยายโดย Mr. Beni Suryadi, Manager of Power, Fossil Fuel, Alternative Energy and Storage Department, ASEAN Centre for Energy เกี่ยวกับภาพรวมด้านพลังงานในอาเซียน ตลอดจนโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาพลังงานทดแทนในภูมิภาค และได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป (Mr. Matthieu Ballu, Policy Officer, Renewables and Energy System Integration Policy Unit, European Union) และนอร์เวย์ (Mr. Jon Ulrik Haaheim, Senior Vice President, Statkraft AS) ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนในอาเซียนด้วย

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยและอาเซียนได้เรียนรู้และยกระดับมาตรฐานนโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงานทดแทน และเปิดโอกาสให้ได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของอาเซียนและกับภาคีภายนอกของอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในสาขานี้ต่อไป

The Department of ASEAN Affairs, in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the ASEAN BCG Network and the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue, organised the webinar entitled ASEAN Bio-Circular-Green (BCG) Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN on 16 September 2022. Over 150 participants from public sector, private companies, university network and civil societies across ASEAN attended the webinar.

On this occasion, participants learned from Mr. Beni Suryadi, Manager of Power, Fossil Fuel, Alternative Energy and Storage Department of the ASEAN Center for Energy, on the overall energy landscape in ASEAN as well as opportunities and challenges in renewable energy development in the region. Participants also had an opportunity to learn best practices from experts from the European Union (Mr. Matthieu Ballu, Policy Officer, Renewables and Energy System Integration Policy Unit of the European Union) and Norway (Mr. Jon Ulrik Haaheim, Senior Vice President, Statkraft AS) on effective policy formulation at both regional and national level, and gained insights into practical approaches to stimulate development of renewable energy industry through public-private partnerships and community engagements. They also exchanged views on ways to enhance cooperation to promote the transition to renewable energy in ASEAN.

            The webinar series is organised by Thailand in the capacity of ASEAN Coordinator on Sustainable Development Cooperation. It provides an  excellent platform for participants not only to gain a more in-depth and practical understanding of the BCG concept but also to foster network and exchange perspectives on promoting sustainable development cooperation within ASEAN and between ASEAN and its External Partners.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

ASEAN BCG Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN