รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือในการรับมือโควิด-๑๙ การค้าเสรี การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนผ่าน BCG และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือในการรับมือโควิด-๑๙ การค้าเสรี การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนผ่าน BCG และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

8 ส.ค. 2564

293 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ ผลักดันความร่วมมือในการรับมือโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ในการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและการแพทย์ทางไกล การค้าเสรี รวมถึงการต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางไซเบอร์ การฟื้นฟู
อย่างยั่งยืนผ่าน BCG และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแนวทางการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการสนับสนุนการค้าพหุภาคีผ่านความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
และการเจรจาเพื่อยกระดับความตกลงเสรีการค้าอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การลดช่องว่างการพัฒนา ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ การศึกษา และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในการรับมือกับโควิด-๑๙ ในสาขาที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะระบบการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (contact tracing) และการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) นอกจากนั้น ยังเสนอแนะให้มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะพลาสติกทะเล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ