นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๒

นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๒

16 พ.ย. 2563

672 view
นายกรัฐมนตรีย้ำสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๒ 
 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประจำทุกสองปี ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้นำอาเซียน และนายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเข้าร่วม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือในด้าน (๑) เศรษฐกิจดิจิทัล (๒) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy – BCG) โดยเสนอให้ออสเตรเลียพิจารณาร่วมมือกับอาเซียนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue - ACSDSD) ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ และได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo Pacific - AOIP) อย่างเต็มที่ ซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศสนับสนุน แนวคิดดังกล่าวอย่างจริงจัง
 
ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการวิจัยวัคซีนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอาเซียนกับออสเตรเลีย และขอบคุณออสเตรเลียที่ช่วยเหลืออาเซียนโดยเฉพาะการประกาศสมทบเงิน จำนวน ๒๑ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่ศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ที่จะจัดตั้งขึ้น และ ๑ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ (COVID-19 ASEAN Response Fund)
 
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ประกาศสนับสนุนเงินจำนวน ๒๓๒ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย
 
ในโอกาสนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุม สุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ประจำทุกสองปี ครั้งที่ ๒ การเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งเพื่อการฟื้นฟู

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ