ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการจัด การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket WIFI สำหรับคณะผู้แทนไทยใช้ใน การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและกาวเม็ด สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์รายงาน ASEAN Security Outlook (ASO) 2019 เพื่อเผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์รายงาน ASEAN Security Outlook (ASO) 2019 เพื่อเผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ THE NEW YORK TIMES สำหรับใช้ ในราชการของกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์อาซียน ๓ ศูนย์ ในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทย สำหรับฉายในพิธีเปิดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์การบรรยาย เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุป แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลา เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุปแก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ต.ค. 2562