กรอบความร่วมมือ

การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)

14 มี.ค. 2567

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

30 พ.ย. 2566

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

9 ก.พ. 2566

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)

21 ก.ย. 2565

กรอบการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนในปัจจุบัน

13 ก.ย. 2565

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF)

18 ส.ค. 2565

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)

13 พ.ย. 2556

กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (สถานะ เมษายน 66)

13 พ.ย. 2556