เอกสารสำคัญอาเซียน

Master Plan on ASEAN Connectivity

26 มิ.ย. 2558

Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015

24 มิ.ย. 2558

การจัดทำความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน

19 ธ.ค. 2556

กฎบัตรอาเซียน

28 พ.ค. 2556

Bali Concord II 2003

27 พ.ค. 2556

Bali Concord III 2011

27 พ.ค. 2556

ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea - DOC)

27 พ.ค. 2556

Agreement On The Common Effective Preferential Tariff 1992

27 พ.ค. 2556

สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone - SEANWFZ)

27 พ.ค. 2556