ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

26 พ.ย. 2555

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

26 พ.ย. 2555

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community - APSC)

26 พ.ย. 2555

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

26 พ.ค. 2565