ข้อมูลทั่วไป

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

9 ก.พ. 2566

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน - นิวซีแลนด์

28 พ.ย. 2565

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา

27 ก.ย. 2565

Factsheet : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน APSC

21 ก.ย. 2565

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย

14 ก.ย. 2565

Infographic : กรอบการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนในปัจจุบัน

13 ก.ย. 2565

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา

13 ก.ย. 2565

Factsheet บทบาทไทยในอาเซียน

2 ก.ย. 2565

Factsheet ASEAN Regional Forum : ARF

18 ส.ค. 2565