ห้องสมุดภาพถ่าย

การลงนามปฏิญญาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Informal Summit)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด