ประเทศสมาชิก

ราชอาณาจักรไทย (Thailand)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8283 view

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

513,120 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

69 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Bangkok Metropolis

ภาษาราชการ

ไทย

ศาสนา

-

ประธานาธิบดี

เชคTest masterdata (Shaikh )

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

504.99 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,273.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 THB = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในราชอาณาจักรไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชอาณาจักรไทยในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล