ประเทศสมาชิก

มาเลเซีย (Malaysia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8792 view

รายละเอียดภาพรวม

มุ่งเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี ๒๕๖๓ (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง(Mission 2057) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศจนถึงปี ๒๖๐๐
เป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

329,758 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

32 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Kuala Lumpur

ภาษาราชการ

มาเล

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, อิสลาม, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ ๕ (His Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V )

นายกรัฐมนตรี

นายมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด (Mr. Mahathir bin Mohamad)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลละห์ (Dato’ Saifuddin Abdullah)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

354.35 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

11,239.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MYR = 7.94 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันปาล์ม ยางพาราธรรมชาติ น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การเงินอิสลาม น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านสุขภาพ การศึกษา บริการ วิชาชีพ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมฮาลาล

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง แร่เชื้อเพลิง สินค้าบริโภค และสารเคมี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง สินค้าบริโภค สารเคมี และแร่เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

24,976.50 ล้าน USD ไทยส่งออก 11,626.65 ล้าน USD นำเข้า 13,349.85 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 1,723.20 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) น้ำมันดิบ (3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (4) เคมีภัณฑ์ (5) แผงวงจรไฟฟ้า

สินค้าส่งออก

(1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) ยางพารา (4) น้ำมันสำเร็จรูป (5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 126.38 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 383.60 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,032,139 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมาเลเซียจำนวน 1,745,641 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2560)

คนไทยในมาเลเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)
สถานกงสุลใหญ่ (Kota Bharu)
สถานกงสุลใหญ่ (Pahang)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Langkawi)

หน่วยงานของมาเลเซียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลใหญ่(อาชีพ) (Songkhla)