อธิบดีและคณะผู้แทนกรมอาเซียน เยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA ที่จังหวัดชัยนาท

อธิบดีและคณะผู้แทนกรมอาเซียน เยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA ที่จังหวัดชัยนาท

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 1,970 view

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน และคณะผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN: DELSA) ที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนาย ป.ปรีดา เรียมปิติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท และนางสาวศรุดา รัชตโชติธนากร เจ้าหน้าที่ logistics ประจำประเทศไทยของ AHA Centre ให้การต้อนรับ

คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการ DELSA ที่จังหวัดชัยนาท เปิดตัวในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โดยไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) คัดเลือกให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในที่ตั้งของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้ DELSA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขยายระบบโลจิสติกส์เพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติและสนับสนุนการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ