ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ครั้งที่ ๒

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ครั้งที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 150 view

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพเชิงสถาบันของอาเซียน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ส่งเสริมการรวมตัวและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ