อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะกรมอาเซียนและกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)

อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะกรมอาเซียนและกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)

7 ธ.ค. 2564

257 view

          การผลักดันพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติเป็นหนึ่งในบทบาทและภารกิจสำคัญของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จำต้องอาศัยปัจจัยสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ASEAN Connectivity) อย่างเป็นระบบและไร้รอยต่อ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 อธิบดีกรมอาเซียน ได้นำคณะกรมอาเซียนและกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ตามคำเชิญของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่ง EEC เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือให้รองรับความต้องการสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในอนาคต และการพัฒนาศูนย์การขนส่งรถตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator) การก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งแบบต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง การศึกษาดูงานในลักษณะลงพื้นที่จริง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่าง ๆ เป็นเวลา 1 วัน ครั้งนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมอาเซียนแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรของทั้ง 2 กรมตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศและจะเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายความเชื่อมโยงภายในอาเซียนต่อไป

          ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ