รู้จักกับ...โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” หรือ โครงการห้องสมุดอาเซียน

รู้จักกับ...โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” หรือ โครงการห้องสมุดอาเซียน

2 มี.ค. 2564

401 view
 
รู้จักกับ...โครงการห้องสมุดอาเซียน
 
       ในปี 2557 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนได้ริเริมดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” หรือ โครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยได้พิจารณาสรรหาโรงเรียนในระดับประถม - มัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละจังหวัด รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน
 
       กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นพัฒนาไปสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เป็นจุดเริ่มของศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมและประชาคมโลก รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนก้าวทันโลกแห่งความรู้และนวัตกรรมในอนาคต
 
       ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 58 แห่ง ใน 58 จังหวัด (สถานะ: เดือนมกราคม 2564)
 
อาจเป็นภาพวาด
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ASEAN_Library_Room-01.pdf