รับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

| 1,619 view

สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community- DSG AEC) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (26 มีนาคม 2567– 25 มีนาคม 2570)

ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย หรือเวียดนาม

หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน https://asean.org/jobs-at-asec/