รับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

รับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

| 1,505 view

สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
(15 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2570) ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย หรือเวียดนาม

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน https://asean.org/jobs-at-asec/