รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๒

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๒

6 ส.ค. 2564

268 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม เพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายในภูมิภาคในอนาคต รวมทั้งการรับมือกับโควิด-๑๙ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ และ ผลักดันความตกลง RCEP ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๒ (22nd APT FMM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีดาโต๊ะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ (H.E. Dato Erywan Pehin Yusof) รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนดารุสซาลามคนที่สอง เป็นประธานการประชุมฯ และมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม

ที่ประชุมย้ำความสำคัญของกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะในการรับมือกับประเด็นท้าทายและวิกฤตการณ์ร่วมกัน โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านวัคซีน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมของภูมิภาคในการรับมือกับวิกฤตการณ์และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคต

ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด-๑๙ โดยสนับสนุนการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้ในโอกาสแรก

นอกจากนี้ อาเซียนและประเทศบวกสามยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี และสถานการณ์ในเมียนมา

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ