ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 235 view

          เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) เข้าร่วมการประชุม AICHR สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ใน AICHR โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานการประชุมฯ

          ที่ประชุมได้หารือเรื่องการดำเนินการตามแผนงาน 5 ปี (พ.ศ 2564-2568) และกิจกรรมของ AICHR โดยเน้นการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งผู้แทนไทยฯ ในฐานะประธานคณะทำงานสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของ AICHR ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด และยั่งยืนของอาเซียน ซึ่งอยู่ในกระบวนการปรับแก้ขั้นสุดท้าย ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ผู้แทน AICHR ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีโอกาสหารือกับภาคีภายนอกอื่น ๆ อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ในเรื่องแนวทางการผลักดันและยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน

           AICHR เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล และเป็นองค์กรหลักด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน รับผิดชอบดูแลภาพรวมของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยสอดคล้องกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่ส่งเสริมให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นแกนหลักของประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา โดยผู้แทนไทยใน AICHR มีบทบาทนำในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ