ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for ASEAN Institutions”

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for ASEAN Institutions”

7 ธ.ค. 2563

949 view

 

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for Regional Institutions in Asia” ณ โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok

        กิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) โดยร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานแรงงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

        ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) โดยไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุน การดำเนินงานของ AICHR ในการส่งเสริมประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติฯ ผ่านการฝึกอบรมและโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ