ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในทุกมิติ ในโอกาสเป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๓

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในทุกมิติ ในโอกาสเป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๓

30 เม.ย. 2564

31 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือและการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙
 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๓ ร่วมกับนางริว่า กันกูลี ดัส ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเข้าร่วมด้วย
 
ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือและการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านวัคซีนและยา การพัฒนาด้านดิจิทัล และการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ อินเดียได้เสนอที่จะประกาศให้ปี ๒๕๖๕ เป็น “ASEAN-India Friendship Year”เพื่อฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ด้วย  
 
ที่ประชุมฯ ย้ำความสำคัญของระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยม และการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน พร้อมทั้งผลักดันการส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย รวมถึงส่วนขยายไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศแห่งสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ผ่านการดำเนินความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และข้อริเริ่ม Indo-Pacific Oceans’ Initiatives ของอินเดีย  

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำภายใต้หัวข้อ“การพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดช่องว่างการพัฒนา”ในบริบทที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยผลักดันความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิต (๒) การพัฒนาสีเขียว โดยเสนอ BCG Economy Model เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ (๓) การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน ในยุคหลังโควิด-๑๙

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๓ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-อินเดีย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในปี ๒๕๖๔ และประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ