ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา”

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,908 view
ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา”
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP-PosterLostGen

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ