ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

3 พ.ย. 2563

964 view

       ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียนฯ และกระทรวงการต่างประเทศ แล้ว นั้น

       สมาคมอาเซียนฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสมาคมอาเซียนฯ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้า.pdf