ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

27 ต.ค. 2563

1,209 view

       ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียนฯ และกระทรวงการต่างประเทศ แล้ว นั้น

       สมาคมอาเซียนฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสมาคมอาเซียนฯ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย_เรื่อง_ประกา(2).pdf