ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเพิ่มเติม

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเพิ่มเติม

19 ต.ค. 2563

1,308 view

       ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมอาเซียนฯ และกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น

       สมาคมอาเซียนฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสมาคมอาเซียนฯ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย_เรื่อง_ประกา(1).pdf