ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

25 มิ.ย. 2564

1,161 view

        ตามประกาศกรมอาเซียน ที่ 12/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา นั้น

        สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน ได้พิจารณาใบสมัครและเอกสารหลักฐานของผู้สมัครและได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน จำนวน 5 คน รายชื่อดังปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์.pdf