ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน สังกัดกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน สังกัดกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 815 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ022567.pdf
1.1._ใบสมัครจ้างเหมาฯ_กองยุทธ.pdf
1.2_หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม_ใช้_หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
1.3.แบบทดสอบคัดเลือกจนท._SDGs.pdf
1.4._แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุค.pdf