ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 206 view

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ประสานงานหลักของไทยในคณะกรรมธิการฯ ขอแจ้งการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการฯ รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารประกอบ

ประกาศการรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย.pdf