ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)

4 ธ.ค. 2563

2,850 view

เอกสารประกอบ

ใบสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์.pdf
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์.pdf