นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙

16 พ.ย. 2563

987 view

นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงฯ ซึ่งช่วยสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้กับภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙ ทั้งยังได้แสดงความพร้อมที่จะหารืออินเดียอีกครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธานและผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในการสรุปผลการเจรจาและการลงนาม รวมทั้งสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีผลใช้บังคับโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้กับภูมิภาคและดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของอินเดีย และพร้อมร่วมมือกับประเทศสมาชิกความตกลงฯ เพื่อหารือกับอินเดียให้กลับเข้าสู่ความตกลงฯ โดยเร็ว

ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของความตกลงฯ ในฐานะความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประชากรกว่า ๒,๒๐๐ ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) รวมกันมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของ GDP โลก ซึ่งจะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของภูมิภาค โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะเร่งรัดกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกยังได้แสดงความพร้อมที่จะหารือกับอินเดียและเน้นย้ำว่า ความตกลงฯ ยังคงเปิดกว้างเสมอสำหรับอินเดีย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผ่านระบบเสมือนจริง (virtual signing ceremony) โดยรัฐมนตรีของ ๑๕ ประเทศสมาชิกเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการลงนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ