ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี

14 ธ.ค. 2563

890 view

00

          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับในปี 2563 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 6 แห่ง รวมเป็น 58 แห่ง ใน 58 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

         เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ เข้าร่วมงาน ภายในงาน น้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

         ทั้งนี้ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 771 คนและเป็นโรงเรียนแห่งที่ 53 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

___________________________

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ