ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

21 ธ.ค. 2563

998 view

00_1

         กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับในปี 2563 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 6 แห่ง รวมเป็น 58 แห่ง ใน 58 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน

        ทั้งนี้ โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 1,590 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 54 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

___________________________

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ