งานเสวนา ASEAN Day หัวข้อ “เหลียวหลัง... แลหน้า... 55 ปี อาเซียน”

งานเสวนา ASEAN Day หัวข้อ “เหลียวหลัง... แลหน้า... 55 ปี อาเซียน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ส.ค. 2565

| 1,078 view
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดงานเสวนา ASEAN Day หัวข้อ
“เหลียวหลัง... แลหน้า... 55 ปี อาเซียน” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปนาอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ. สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
งานเสวนาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานเสวนาจากภาคส่วนต่าง ๆ นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของอาเซียน และอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเติบโตอย่างเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
งานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการถ่ายทอดสดงานเสวนาผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Live) ของกระทรวงฯ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ