กิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนและพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนและพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 819 view

Capture

 

กิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนและพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2565 กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนและพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ และอีก 1 แห่ง ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะและประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการ

การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมอาเซียนได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมถึงพัฒนาการของประชาคมอาเซียนภายใต้บริบทการต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน ที่จะสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ในการทำการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ได้รับทราบและรู้เท่าทันความเป็นไปในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่รู้สึกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างกรมอาเซียนและโรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดต่าง ๆ ต่อยอดโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการพบปะกันในครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดอาเซียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับห้องสมุดอาเซียน สะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากกิจกรรมอาเซียนสัญจรพบเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนและการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว คณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและจัดการแสดงบนเวทีของนักเรียนให้ชมด้วย อนึ่ง การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

--------------------------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ