กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 59 ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 59 ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่

2 ธ.ค. 2564

188 view

     

          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” โดยสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับปี 2564 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 66 แห่ง ใน 66 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสพล ชูทอง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายจรูญ แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยมีนายคริสโตเฟอร์ ไรท์ เป็นวิทยากร และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 1,035 คน และเป็นโรงเรียน แห่งที่ 59 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ