กรมอาเซียนและผู้แทนไทยใน AICHR หารือภาคประชาสังคม เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในอาเซียน

กรมอาเซียนและผู้แทนไทยใน AICHR หารือภาคประชาสังคม เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 310 view

(English below)
นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ AICHR ได้จัดการประชุมหารือกับภาคประชาสังคม ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีผู้แทนภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 60 คน

ภาคประชาสังคมชื่นชมที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับความเห็นของภาคประชาสังคม โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ว่างเว้นการปฏิสัมพันธ์กัน 2 ปี ในครั้งนี้ภาคประชาสังคมได้หยิบยกประเด็นที่หลายหลายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงบทบาทของ AICHR ในอนาคต เพื่อเน้นแง่มุมและความท้าทายใหม่ๆ เช่น สิทธิในสิ่งแวดล้อม สิทธิผู้พิการ สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิมนุษยชนในภาคแรงงานข้ามชาติ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้นในกรอบงานด้านอื่นของอาเซียน

Consultation between Thai representative to AICHR and CSOs (after the COVID-pandemic)

 

ASEAN Department organised a consultation between the Thai representative to AICHR and CSOs on Thursday 15th September 2022 for the first time after the COVID-19 pandemic.

Ms. Usana Berananda, Director-General of the Department of ASEAN Affairs and Prof. Dr. Amara Pongsapich, Thailand Representative to AICHR co-chaired this forum for the exchange of views on the future of AICHR and how to discharge its mandates. The representatives from CSOs appreciated this opportunity as COVID-19 pandemic made it impossible to meet in person.

New challenges were raised as these can be incorporated as new mandates for the future work of AICHR. These include environmental rights, rights of the disabled persons, rights of the elderly, human rights in transnational labour sector, and human rights and business. CSOs also hope that AICHR can promote human rights in other sectoral bodies of ASEAN and wish to have more often consultation in the future.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ