การลงนามปฏิญญาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ

20 พ.ย. 62

รูปภาพประกอบ