ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชนภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability"

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชนภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability"

9 ก.ค. 2562

2,831 view

 

โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชนภายใต้แนวคิดหลัก 

"Advancing Partnership  for Sustainability"

 

 

              ในวาระพิเศษที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะทำงานต่าง ๆ ตลอดปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"

              ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในวาระพิเศษการเป็นเจ้าภาพอาเซียนของไทยในปี 2562 กรมอาเซียนจึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ      

             

“เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

(ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive Change

under the Theme Advancing Partnership for Sustainability)

 

รายละเอียดโครงการประกวดฯ ดังนี้
 

ประเภทการประกวด  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

               (1) ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

               (2) ประเภทภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

               (3) ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ)

 

รูปแบบ

          บทสุนทรพจน์ (ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 500 คำ)

 

หัวข้อ

         “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability)

 

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด

         จัดส่งใบสมัครและผลงาน ระหว่างวันที่ 8 – 25 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลสำหรับแต่ละประเภท    

         - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 15,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร)          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 10,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 8,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร)  

         - รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 5,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร)          

               

เอกสารประกอบใบสมัคร    

  • ใบสมัคร 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • บทสุนทรพจน์ (ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ไม่เกิน 500 คำ)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรนักเรียนหรือใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนที่ประทับตราโรงเรียน

*ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น*

 

การประกาศผลและมอบรางวัล
         ประกาศผลผลงานที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ทางเว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/asean/

และทาง Facebook : @ASEANThailand.MFA

        โดยผู้ที่ผลงานได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับเชิญให้มากล่าวสุนทรพจน์ และรับมอบรางวัลในงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

 

ที่อยู่การส่งผลงานและใบสมัคร
E-mail : aseanday@asean2019.go.th และจัดส่งต้นฉบับตัวจริงทางไปรษณีย์

ไปรษณีย : สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

              443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร   เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท 10400

             (การประกวดสุนทรพจน์ ระดับเยาวชน)
*โดยต้องระบุรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล สถาบันการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อกลับได้ทั้งในอีเมล์และไปรษณีย์*

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างประกาศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

news-20190709-180138-847511.pdf
news-20190709-183325-964737.pdf
news-20190711-103815-830113.pdf
news-20190711-104006-280225.pdf
news-20190715-154145-991760.pdf